زبان انگلیسی 3 واحدی
زبان انگلیسی 3 واحدی

«جزوه تایپ شده»

زبان انگلیسی 3 واحدی


نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدیفرهیخته گرامی، ضمن تشکر ازاحترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نمایدهرگونه انتشار غیرمجاز(در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعاحـــرام است.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

جواب زبان عمومی_1625229779_50707_8473_1442.zip2.75 MB
زبان-امتحان_1625229825_50707_8473_1599.zip0.09 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت