جزوه ها
حقوق سازمان های بین الملل

حقوق سازمان های بین الملل

«جزوه تایپ شده» حقوق سازمان های بین الملل - ( حاوی 60 صفحه) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 17,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پیشگیری از جـــرم

پیشگیری از جـــرم

«جزوه تایپ شده» پیشگیری از جــــرم - ( حاوی 19 صفحه) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مدنــــــی4

مدنــــــی4

«جزوه تایپ شده» مدنــــی 4- ( حاوی 20 صفحه) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد حسین فروتن ...
قیمت : 19,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مسئـولیت مدنـــی خاص

مسئـولیت مدنـــی خاص

«جزوه تایپ شده» مسئولیت های مدنـــــی خاص - ( حاوی 37صفحه) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
حقــوق اقتصـــاد

حقــوق اقتصـــاد

«جزوه تایپ شده» حقـــوق اقتصـــاد - ( حاوی 10صفحه ) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد دکتر ...
قیمت : 15,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
آییــن دادرســی مدنـــــی 1

آییــن دادرســی مدنـــــی 1

«جزوه تایپ شده» آیین دادرسی مدنــی ( حاوی 19 صفحه ) نگارش توسط : ...
قیمت : 17,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
آیین دادرســـی کیفــــری 1

آیین دادرســـی کیفــــری 1

«جزوه تایپ شده» ایین دادرســـی کیفـــــری1- ( حاوی 37صفحه) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد شمس اسفند اباد ...
قیمت : 17,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
متون حقوقی 2

متون حقوقی 2

«جزوه تایپ شده» متون حقوقی 2 نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جرم شناسی

جرم شناسی

«جزوه تایپ شده»( حاوی ۲۵ صفحه) جرم شناسی نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 19,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
حقوق بین الملل 3

حقوق بین الملل 3

«جزوه تایپ شده» حقوق بین الملل 3 نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تاریخ تمدن اسلامی

تاریخ تمدن اسلامی

«جزوه تایپ شده» تاریخ تمدن اسلامی نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
قواعد فقه 1

قواعد فقه 1

«جزوه تایپ شده» قواعد فقه 2 نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 25,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مدنی 3

مدنی 3

«جزوه تایپ شده» مدنی 3- (حاوی 77صفحه ) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 28,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
اداری 2

اداری 2

«جزوه تایپ شده» اداری 2 نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 25,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزای عمومی 3

جزای عمومی 3

«جزوه تایپ شده» جزای عمومی 3 نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه کامل تجارت 2

جزوه کامل تجارت 2

«جزوه تایپ شده» حقوق تجارت 2 - ( حاوی ۴۲ صفحه) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 35,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
اساسی ۳

اساسی ۳

«جزوه تایپ شده» اساسی ۳ نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 29,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
اجرای احکام

اجرای احکام

«جزوه تایپ شده» اجرای احکام نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه میان ترم حقوق تجارت 2

جزوه میان ترم حقوق تجارت 2

«جزوه تایپ شده» میان ترم حقوق تجارت 2 نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 29,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
حقوق بشر در اسلام

حقوق بشر در اسلام

«جزوه تایپ شده» حقوق بشر در اسلام / نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی ...
قیمت : 25,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
اداری 1

اداری 1

«جزوه تایپ شده» اداری 1 /نگارش توسط سرکار خانم الهام احمدی ...
قیمت : 25,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تجارت 1

تجارت 1

«جزوه تایپ شده تجارت 1 /نگارش توسط سرکار خانم الهام احمدی جزوه استاد دهقان + خلاصه کتاب دکتر ربیعا اسکینی جلد 1 ...
قیمت : 25,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مالیه

مالیه

«جزوه تایپ شده» حقوق مالیه در اسلام/ نگارش توسط سرکار خانم الهام احمدی استاد : دکترفریبا ...
قیمت : 38,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
اصول فقه 2

اصول فقه 2

جزوه تایپ شده اصول فقه 2/نگارش توسط سرکار خانم الهام احمدی استاد :دکترساجده اسلامی همراه با مثال های قانونی و عرفی ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه کامل جزای عمومی 2 / دکتر ایمان جعفری

جزوه کامل جزای عمومی 2 / دکتر ایمان جعفری

«جزوه تایپ شده» کامل جزای عمومی 2 / دکتر ایمان جعفری نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی دارای مسئله ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3